Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Lokale mieszkalne

Gmina Białobrzegi wynajmuje lokale mieszkalne, w tym:

  • lokale socjalne
  • lokale komunalne

Wszystkie formalności z zawarciem umowy najmu lokali mieszkalnych załatwia się z Administracji Budynków Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51, 26-800 Białobrzegi. Procedurę należy rozpocząć od złożenia wypełnionego wniosku i złożenia go w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy ul. Pl. Zygmunta Starego 9 w Białobrzegach.

Obowiązujące przepisy dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
Uchwała Nr XVII/111/2008 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych w istniejącym zasobie mieszkaniowym Miasta i Gminy Białobrzegi  ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXII/172/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012 r.

Gmina Białobrzegi wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim które spełniają następujące warunki:
- są członkami wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Białobrzegi;
- nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub domu jednorodzinnego na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi lub na terenie innych gmin;
- osobom pozostającym z trudnych warunkach mieszkaniowych zajmującym część lokalu w którym na każdego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni użytkowej lokalu
- spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe – należy przez to rozumieć:
udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub w momencie weryfikacji przy jego rozpatrywaniu, o przyznanie lokalu mieszkalnego  przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekraczający:
- 200 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
- 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub w momencie weryfikacji przy jego rozpatrywaniu, o przyznanie lokalu socjalnego   przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekraczający:
- 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
- 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Metadane

Data publikacji : 10.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF

Opcje strony

do góry