Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Publiczny Żłobek "KRASNAL" w Białobrzegach

Adres jednostki: 26-800 Białobrzegi, Konopnickiej 1
   
NIP: 7981479335
REGON: 367896354
Numer rachunku bankowego: 36 9117 0000 0000 6038 2000 0020
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Justyna Sułecka - dyrektor

Telefon: 505 358 160
E-mail: zlobek@bialobrzegi.pl

 

Przedmiot działania i kompetencje: Przedmiotem działalności żłobka jest realizowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej.  Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do 4 roku życia. 

Do zadań żłobka należy w szczególności: 

1. Zapewnieie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka. 

 

   

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Żłobek działa jako jednostka budżetowa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut. 

 
   
Zgodnie z §34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że sprawozdania finansowe naszej jednostki za rok 2018 zostały opublikowane w BIP Gminy Białobrzegi w zakładce Finanse, podatki/ Sprawozdania finansowe/2018/ Jednostki obsługiwane/  

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.07.2017
Data modyfikacji : 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Sułecka

Opcje strony

do góry