Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Inspektor: Piotr Maciąg
tel: 48 386 30 19 | p.maciag@bialobrzegi.pl

 

1. W zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
1) realizowanie polityki gminy w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych,
2) sporządzanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminyw warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim,
3) koordynowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej gminy,
4) uczestniczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu stałych dyżurów oraz stanowiska kierowania Burmistrza,
5) sporządzenie i prowadzenie dokumentacji planu akcji kurierskiej organizowanej przez Burmistrza,
6) występowanie do wojskowego komendanta uzupełnień w sprawach reklamowania z urzędu i na wniosek od pełnienia służby wojskowej,
7) opracowywanie programów, planów i wytycznych do szkolenia obronnego,
8) opracowywanie planów działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
9) planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych,
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa–gospodarza (HNS) i współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC),
11)  sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO),
12) okresowe aktualizowanie danych do planu reglamentacji paliw,
13) współudział w sporządzaniu i aktualizowaniu gminnego planu ochrony zabytków,
14) współudział w sporządzeniu i aktualizacji gminnego planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
15) organizowanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie zadań planistycznychi wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowychi ewakuacji ludnościna sąsiedni teren,
16) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
17) koordynowanie wykonywania zadań obronnych, sprawowanie nadzoru oraz przeprowadzanie kontroli ich wykonywania w Urzędzie, miejskich i gminnych jednostkach organizacyjnych, współdziałanie w tym zakresie z Wojewodą;
18) dokonywanie oceny stanu przygotowania OC na terenie gminy,
19) sporządzanie i aktualizacja gminnego planu OC,
20) opracowywanie rocznych planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie OC,
21) organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń OC na obszarze gminy,
22) określanie potrzeb w zakresie organizacji i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych OC - gminnych formacji OC;
23) opracowanie planu ewakuacji III stopnia: ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,
24) przygotowywanie i przedstawianie Burmistrzowi projektów aktów prawa miejscowego dotyczącychrealizacji zadań OC,
25) nadzór nad działaniem elementów systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy,
26) sporządzenie i aktualizacja gminnego planu dystrybucji preparatu jodowego,
27) nadzór nad utrzymaniem i gospodarowaniem sprzętu OC – prowadzenie magazynu gminnego;
28) nadzór nad realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
29) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi monitoring zagrożeń,
30) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne na obszarze odpowiedzialności Burmistrza,
31) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze gminy,
32) zapewnienie warunków dla funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego działań,
33) opracowywanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Białobrzegi,
34) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń i klęsk żywiołowych, na terenie gminy,
35) prowadzenie rejestru osób, objętych rejestracją,
36) przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.

2. W zakresie ochrony p.poż:
1) nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych,
2) ocena gotowości bojowej jednostek OSP oraz konserwacji sprzętu p.poż,
3) naliczanie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych,
4) wydawanie i rozliczanie kart drogowych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego,
5) prowadzenie ewidencji materiałów pędnych w OSP,
6) realizacja wydatków ujętych w budżecie Gminy dotyczących zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych).

 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2017
Data modyfikacji : 29.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Walczewski INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry