Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Wydział Finansowo - Budżetowy (FB)

Skarbnik: Iwona Czwarno - Olczykowska
tel. 48 386 30 21 | skarbnik@bialobrzegi.pl

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy między innymi:

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej Gminy, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  oraz projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian tych uchwał,
2) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowo-budżetowych Gminy, z wyjątkiem uchwał w zakresie podatków i opłat przygotowywanych przez inne wydziały lub jednostki organizacyjne,
3) przygotowywanie projektu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
4) ewidencja wykonywania budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków Burmistrzowi w przedmiocie gospodarki finansowej,
5) prowadzenie rachunkowości oraz windykacja dochodów Gminy innych niż z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody budżetowe,
6) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu jako jednostki budżetowej oraz budżetu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego,
7) sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział,
8) gromadzenie dochodów budżetu państwa, terminowe odprowadzanie ich na właściwe rachunki bankowe budżetu państwa, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
9) prowadzenie ewidencji księgowej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
10) techniczne wykonywanie dyspozycji środkami na rachunkach bankowych Urzędu, po uzyskaniu akceptacji upoważnionych osób,
11) realizacja zadań w zakresie spraw płacowych (w tym PIT, ZUS itp.) i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie z wyjątkiem zgłaszania do ubezpieczenia pracowników,
12) prowadzenie spraw związanych z emeryturami i rentami (sporządzanie właściwych dokumentów dla pracowników i byłych pracowników, ewentualna korespondencja z ZUS itp.).
13) zgłaszanie do ubezpieczeń zleceniobiorców,
14) przygotowywanie płatności z wszystkich tytułów na podstawie dostarczonych danych  z wydziałów merytorycznych (np. stypendia sportowe, diety radnych i sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, świadczenia z ZFŚS itd.)
15) sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń o potwierdzeniu pracy w rolnictwie na podstawie archiwalnych dokumentów ubezpieczenia rolniczego oraz zaświadczeń o zatrudnieniu w zakładach, których dokumenty archiwalne znajdują się w posiadaniu Urzędu.  
16) prowadzenie rachunkowości (z wyjątkiem przypisów), windykacja i przekazywanie do egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
17) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Gminy,
18) rozliczanie inwentaryzacji,
19) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych,
20) prowadzenie spraw związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów pożyczek, wykupu obligacji oraz odsetek z nimi związanych,
21) rozliczanie VAT za Gminę (scentralizowanego podatnika z jednostkami i zakładami budżetowym), z wyłączeniem obowiązków przypisanych podległym jednostkom i zakładom budżetowym odrębnym zarządzeniem),
22) nadzór nad realizacją uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw finansowo – budżetowych,
23) organizowanie współpracy w zakresie spraw finansowo – księgowych z komórkami organizacyjnymi Urzędu,
24) współpraca z jednostkami budżetowymi w zakresie realizacji budżetu Gminy,
25) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych,
26) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, jednostek nadzorowanych,
27) kontrola wykorzystania dotacji przez podmioty otrzymujące dotacje z budżetu Gminy,
28) współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz z innymi instytucjami,
29) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów i Zleceń,
30) gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
31) zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Białobrzegi zaliczonych do sektora finansów publicznych tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, Publiczna Szkoła Podstawowa  w Suchej, Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach, Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach, Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach,
32) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek i zakładów budżetowych powyżej kwoty określonej w uchwale Rady Miasta i Gminy Białobrzegi,
33) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Metadane

Data publikacji : 25.02.2015
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Czwarno-Olczykowska
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry