Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Wydział Oświaty Kultury i Sportu (OKIS)

Naczelnik Wydziału: Wiesława Sroka
tel: 48 386 30 22 | wieslawa.sroka@bialobrzegi.pl

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy między innymi:

1. W zakresie oświaty:
prowadzenie oraz prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i przedszkoli w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem i likwidacją przedszkoli, szkółpodstawowych i gimnazjów,
2) koordynacja i nadzór nad przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjum poprzez:
a) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych, higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
b) podejmowanie działań w celu wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędnydo pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
c) współdziałanie z właściwymi komórkami Urzędu przy ustalaniu potrzeb remontowych obiektów przedszkolnych i szkolnych,
3) przygotowanie projektu planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
4) współdziałanie z Kuratorem Oświaty w realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego w placówkach oświaty,
5) realizacja zaleceń wynikających z czynności nadzoru organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) analizowanie i zatwierdzanie projektów organizacyjnych przedszkola i szkół,
7) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola i szkół,
8) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli i szkół,
9) opracowanie zasad (regulaminów) wynagradzania nauczycieliprzedszkoli i szkół,
10) opracowanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i żłobku,
11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza nauczycielom i uczniom,
12) opracowanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowejoraz Ministerstwa Finansów,
13) koordynowanie współpracy szkół ze stowarzyszeniami kultury, kultury fizycznej i turystyki w celu jej upowszechniania,
14) organizowanie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży szkolnej,
15) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
16) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej w zakresie przypisanym jednostkom samorządu terytorialnego,
17) prowadzenie spraw związanych z refundacją pracodawcom kosztów nauki zawodu,
18) prowadzenie rejestru szkół, placówek niepublicznych i żłobków na terenie gminy,
19) nadzór merytoryczny i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
20) zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonychna oświatę,
21) merytoryczne przygotowanie wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowychna realizację projektów oświatowych,
22) kontrola pod względem merytorycznym szkół i przedszkoli niepublicznych otrzymujących dotacje z budżetu Gminy, w zakresie udzielonych przez Gminę dotacji,
23) realizacja programów oświatowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
24) organizacja dowozu uczniów do szkół,
25) przygotowywanie danych do naliczania należności od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i zwrotu kosztów za dzieci zamieszkujące w innych gminach a uczęszczające do gminnych przedszkoli publicznych.

2. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
1) przygotowywanie dokumentów w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
2) koordynacja pracy i prowadzenie dokumentacji Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Gminę zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez kompletowanie dokumentów i odpowiednie ich grupowanie oraz prowadzenie rejestru prowadzonych spraw,
2) opracowanie i realizacja strategii współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi,
3) prowadzenie rejestru placówek kulturalnych oraz stowarzyszeń,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku, publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału,
5) prowadzenie spraw w zakresie zlecania zadań Gminy organizacjom pozarządowym w tymw ramach realizacji gminnychprogramów przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności przeprowadzanie konkursów, przygotowywanie umów, weryfikacja sprawozdań z wykorzystania dotacji,
6) prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomoc w pozyskiwaniu środków,
7) inicjowanie udziału i realizacji zadań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznychdla Urzędu oraz podległych jednostek,
8) opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskieji innych źródeł na realizację projektów,
9) stały monitoring funduszy pomocowych kierowanych do gmin oraz organizacji pozarządowych,
10) opiniowanie wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych,
11) prowadzenie nadzoru i sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów nadzorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe,
12) kontrola pod względem merytorycznym organizacji pozarządowych otrzymujących dotacjez budżetu Gminy, w zakresie udzielonych przez Gminę dotacji.

4. W zakresie upowszechniania kultury:
1) prowadzenie ewidencji (rejestru) instytucji i placówek kultury,
2) inspirowanie działań w zakresie współpracy placówek oświatowych, instytucji i stowarzyszeń kultury, sportu i rekreacji,
3) współdziałanie przy realizacji zadań wynikających z ustawy o upowszechnianiu kulturyz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białobrzegach,
4) współpraca z gminnymi instytucjami kultury oraz innymi placówkami upowszechniania kultury prowadzonymi przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne na terenie miasta i gminy,
5) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń i imprez masowych,
6) współdziałanie w zakresie organizacji imprez masowych i innych imprez, których organizatorem jest Gmina,
7) prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomoc w pozyskiwaniu środków,
8) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji gminnych instytucji kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji gminnych instytucji kultury,
9) sporządzanie analiz działalności, ocen i informacji zbiorczych dotyczących działalności instytucji kultury,
10) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,a w szczególności:
a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b) przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem lub zabytkiem archeologicznym oraz niezwłoczne zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków o przyjęciu zawiadomienia,
c) opracowywanie projektów gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z ich realizacji,
d) działanie w porozumieniu z konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
e) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkachi niezwłoczne zawiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
11) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
12) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,
13) przygotowywanie wniosków o wpis do rejestru zabytków gminnych,
14) koordynacja przedsięwzięć w zakresie ochrony i konserwacji zabytków,
15) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu zabytkowego,
16) opiniowanie projektów statutów gminnych instytucji kultury,
17) współdziałanie przy opracowaniu kalendarza imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
18) sporządzanie informacji i niezbędnych danych z zakresu kultury.

5. Wzakresie sportu i kultury fizycznej:
1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
2) współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu z innymi samorządami, związkami i organizacjami sportowymi,
3) wnioskowanie w zakresie remontów i inwestycji gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnychi turystycznych,
4) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
5) prowadzenie spraw z zakresu opieki nad sportowcami oraz działalnością sportową współdziałanie z nauczycielami wychowania fizycznego przy organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych,
6) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami sportowymi dla trenerów i zawodników,
7) organizacja olimpiad i konkursów.

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marlena Tępińska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Walczewski INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry