Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska (OŚ)

Podinspektor Renata Król

tel. 48 386 30 17 | r.krol@bialobrzegi.pl

 

Do zakresu zadań należy w szczególności:
1. W zakresie spraw lokalowych:
1)realizowanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
2) rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy o najem lokalu komunalnego i socjalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy,
3) określenie kryteriów przyznawania lokali socjalnych i komunalnych,
4) rozpatrywanie wniosków związanych z zamianami lokali mieszkalnych.

2. W zakresie ochrony środowiska:
1) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska realizowanych przez wszystkie jednostki gospodarcze na terenie Gminy,
2) zatwierdzanie ugód i rozstrzyganie sporów w sprawach zmian naturalnych stosunków wodnych,
3) uczestnictwo w rozprawach wodnoprawnych,
4) prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
z terenów nieruchomości oraz ustalaniem opłat z tego tytułu,
6) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew lub krzewów,
7) ewidencja pomników przyrody,
8) organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska,
9) prowadzenie publicznie dostępnych wykazówdokumentów o środowisku i jego ochronie,
10) przygotowanie materiałów do opracowania planów ochrony środowiska oraz prowadzenia procedury administracyjnej w tym zakresie,
11) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i górnicze,
12) prowadzenie ewidencji odpadów zawierających azbest.

3. W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1) prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą na terenie Gminy,
2) współdziałanie z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
3) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, oraz prowadzenie rejestru
4) wyznaczanie rzeczoznawców do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związkuz wystąpieniem choroby zakaźnej,
5) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ochronie przyrody, gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego, w tym zapobieganie chorobom drzew i zwalczanie ich skutków,
6) wykonywanie zadań w zakresie łowiectwa, prowadzenie mediacji o wysokości odszkodowań dla polubownego rozstrzygnięcia sporu,
7) opiniowanie wniosków w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru
8) podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzonym projekcie planu urządzania lasui przyjmowanie zastrzeżeń,
9) prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym,
10) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie zwierząt,
11) potwierdzanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
12) prowadzenie postepowań w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi,
13) wydawanie pozwoleń lub zakazów na uprawę maku i konopi włóknistych.

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry