Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)

Naczelnik Renata Król

tel. 48 386 30 35 | r.krol@bialobrzegi.pl

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska (OŚ) należy między innymi:
1. W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:
1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach, regulaminu utrzymania czystości i porządku w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym zakresie:

a) przyjmowanie, weryfikowanie i prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanych podmiotów oraz naliczanie i dokonywanie przypisów/odpisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) prowadzenie postepowań w zakresie ulg w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) opracowywanie potrzebnych dokumentów, analiz oraz projektów aktów prawa miejscowego z zakresu utrzymania czystości porządku w gminie,
d) przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
e) nadzór nad wykonaniem przez Gminę obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,
f) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz rejestru zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, sprawowanie nadzoru i kontroli tych podmiotów pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz spełniania stawianych wymagań,
g) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez nich deklaracji, stosowanie ulg w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na zbieranie odpadów komunalnych,
i) monitoring prawidłowości realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, reklamacje,
j) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
k) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
l) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
m) prowadzenie czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku,
2) nadzór nad realizacją zadań przez inne podmioty w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych, szczególnie w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
3) nakazywanie w drodze decyzji usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
4) udostępnianie informacji o znajdujących się na obszarze gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją składowiska odpadów,
6) nakładanie kar, o których mowa w Ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.
2. W zakresie ochrony środowiska:
Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie środowiska i prawa wodnego w tym:
1) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska realizowanych przez wszystkie jednostki gospodarcze na terenie Gminy;
2) zatwierdzanie ugód i rozstrzyganie sporów w sprawach zmian naturalnych stosunków wodnych oraz uczestnictwo w rozprawach wodnoprawnych,
3) prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji,
4) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów i dokumentów o środowisku i jego ochronie,
5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, które są w posiadaniu organu,
6) tworzenie lub współtworzenie programów i planów w zakresie ochrony środowiska określonych w ustawie o odpadach i ustawie o ochronie przyrody oraz ich wdrożenie i monitorowanie,
7) współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji ekologicznej oraz organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska,
8) prowadzenie ewidencji odpadów zawierających azbest, pozyskiwanie funduszy na ich utylizację z terenu Gminy.
3. W zakresie ochrony przyrody:
Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody w tym:
1) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości oraz ustalaniem opłat z tego tytułu,
2) Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów (w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie przyrody), usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, niszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych,
3) Ustanawianie i ewidencja pomników przyrody oraz innych form ochrony przyrody.
4. W zakresie geologii:
Realizacja zadań Gminy określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i górnicze w tym opiniowanie:
1) udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych,
1) decyzji ustalających kierunek rekultywacji,
2) decyzji uznających rekultywację za zakończoną,
3) wykorzystania próchniczej warstwy gleby.
5. W zakresie ochrony powietrza:
1) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach dotyczących Programu Ochrony Powietrza;
2) prowadzenie dokumentacji z pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych - Działania Krótkoterminowe,
3) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o Ochronie Środowiska i Ustawy Antysmogowej w zakresie objętym właściwością wójta/burmistrza,
4) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza na terenie Gminy.
6. W zakresie rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:
1) prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą na terenie Gminy,
2) współdziałanie z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
3) wyznaczanie rzeczoznawców do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,
4) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o gruntach rolnych i leśnych, w tym zapobieganie chorobom drzew i zwalczanie ich skutków,
5) wykonywanie zadań w zakresie łowiectwa, opiniowanie planów łowieckich, prowadzenie mediacji o wysokości odszkodowań dla polubownego rozstrzygnięcia sporu,
6) opiniowanie wniosków w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru,
7) podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzonym projekcie planu urządzania lasu i przyjmowanie zastrzeżeń,
8) prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym, spisem powszechnym oraz wyborami do Izb Rolnych,
9) potwierdzanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
10) prowadzenie postepowań w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych; spowodowanych klęskami żywiołowymi,
11) wydawanie pozwoleń lub zakazów na uprawę maku i konopi włóknistych.
7. W zakresie spraw innych:
1) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów w tym:
a) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
b) sprawozdawczość GUS z zakresu: gospodarki odpadami, ochrony środowiska i ochrony przyrody.
2) pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz realizacja programów poprawiających jakość ochrony środowiska, powietrza oraz czystość w gminie.
3) prowadzenie spraw związanych

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 12.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry