Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości (ZPiN)

Naczelnik Wydziału: Renata Chmielewska

tel. 48 386 30 29 | r.chmielewska@bialobrzegi.pl

 

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  należy między innymi:

1. W zakresie gospodarki przestrzennej:
1) przygotowywanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian, prowadzenie procedury administracyjnej                w tym zakresie,
2) przygotowywanie materiałów do opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych oraz prowadzenie procedury administracyjnej  w tym zakresie,
3) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
4) współpraca z innymi jednostkami w procesie planowania przestrzennego,
5) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) przechowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
7) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
9) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
10) ustalanie opłat lub odszkodowań w związku z uchwaleniem lub zmianą przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
11) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz współpraca w tym zakresie z architektem bądź urbanistą,
12) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
13) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
14) wydawanie opinii o zgodności z planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy lub przepisami szczególnymi w formie postanowień do podziałów terenów,
15) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych,
16) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz ustalanie numeracji porządkowej budynków,
17) organizacja i przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia, połączenia lub podziału sołectwa.

2. W zakresie gospodarki gruntami:
1) prowadzenie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych, dotyczących realizowanych zadań
2) terminowe sporządzanie deklaracji Miasta i Gminy Białobrzegi (i korekt) na podatek od nieruchomości i podatek leśny,
3) gospodarka nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości w zakresie ustalonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności:
a) tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy Gminy, sporządzanie dla nich dokumentacji geodezyjnej,
b) zbywanie nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
c) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
d) podziały nieruchomości,
e) zlecanie ustalenia ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
f) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego, użytkowania lub prawa trwałego zarządu,
4) ustanawianie hipoteki zwykłej zabezpieczającej wierzytelności Gminy, w zakresie realizowanych zadań
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących nabycia, zbycia, wydzierżawienia i najmu komunalnych nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata,
6) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntów przy sprzedaży lokali,
7) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie oddawania nieruchomości w trwały zarząd oraz orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu,
8) aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,
9) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie dodatkowych opłat za niezagospodarowanie gruntu  w terminie,
10) prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
11) występowanie z wnioskami o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością gminy,
12) współdziałanie z kancelarią notarialną w zakresie :
a) przygotowania aktów sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy,
b) przejmowanie gruntów i nieruchomości od podmiotów niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
16) dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości :
a) wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości,
b) wydawanie upoważnienia dla geodety do wykonania ustalenia przebiegu granic,
c) wydawanie decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu nieruchomości,
d) ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, zwrot geodecie dokumentacji do uzupełnienia,
e) przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
f) umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi,
g) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do właściwego starosty,
17) wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości:
a) wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
b) prowadzenie postępowania związanego z ustaleniem odszkodowania za działki gruntu, które przeszły własność gminy lub co do których gmina uzyskała prawo użytkowania wieczystego, a także z tytułu wygaśnięcia tego prawa,
20) prowadzenie postępowania dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
21) prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność gminy Białobrzegi,
22) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Białobrzegi.

3. W zakresie ochrony środowiska:
1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach, regulaminu utrzymania czystości i porządku w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym zakresie, z wyjątkiem ewidencji księgowej i windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) przyjmowanie, weryfikowanie i prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanych podmiotów oraz naliczanie i dokonywanie przypisów/odpisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) opracowywanie potrzebnych dokumentów, analiz oraz projektów aktów prawa miejscowego z zakresu utrzymania czystości porządku w gminie,
c) przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) nadzór nad wykonaniem przez gminę obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,
e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów   komunalnych  od właścicieli nieruchomości oraz rejestru zezwoleń  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, sprawowanie nadzoru i kontroli tych podmiotów pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz spełniania stawianych wymagań,
f) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku  złożenia  deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co   do danych zawartych w złożonej przez nich deklaracji, stosowanie ulg w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na zbieranie odpadów komunalnych,
h) monitoring prawidłowości realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
i) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
j) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
k) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
l) wydawanie zezwoleń w sprawach: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
m) prowadzenie czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku,
2) nadzór nad realizacją zadań przez inne podmioty w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych, szczególnie w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
3) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
4) organizowanie  opieki i nadzór nad grobami wojennymi,
5) likwidowanie lub przenoszenie hodowli na terenie miasta w przypadku braku właściwych pomieszczeń i nie zachowania podstawowych wymogów sanitarnych,
6) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
7) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów  dokumentów o środowisku i jego ochronie,
8) tworzenie lub współtworzenie programów i planów w zakresie ochrony środowiska określonych  w ustawie o odpadach i ustawie o ochronie przyrody oraz ich wdrożenie i monitorowanie,
9) współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji ekologicznej,
10) udostępnianie informacji o znajdujących się na obszarze gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) nadzór na miejscem wykorzystywanym do kąpieli (kąpieliskiem),
12) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją składowiska odpadów.

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry