Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (PIOL)

Naczelnik Wydziału:  Edyta Birkowska
tel: 48 386 30 23 | podatki@bialobrzegi.pl

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy między innymi:

1) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
2) wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych,
3) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
4) prowadzenie rachunkowości i windykacja innych opłat stanowiących dochody budżetowe, a w szczególności: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń naliczonej do końca 2015 r., opłaty eksploatacyjnej z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) prowadzenie spraw w zakresie zwrotu opłaty skarbowej,
6) sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział,
7) przygotowywanie decyzji, postanowień i innych dokumentów związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
8) wydawanie zaświadczeń z zakresu zadań realizowanych przez Wydział,
9) organizacja poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów należących do obowiązków i kompetencji Gminy jako organu podatkowego,
11) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów podatkowych przez podatników,
12) wydawanie opinii w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków gromadzonych przez urzędy skarbowe, a będących dochodem Gminy,
13) analiza spraw prowadzonych przez Wydział pod kątem udzielania pomocy publicznej, wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy, sprawozdawczość i informacja o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
14)Prowadzenie rachunkowości, windykacja i przekazywanie do egzekucji opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z wyjątkiem przypisów i odpisów tych opłat).
15) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych realizuje zadania w zakresie:

  • Podatek od nieruchomości
  • Podatek od środków transportowych
  • Podatek rolny
  • Podatek leśny
  • Opłata targowa
  • Opłata skarbowa
  • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne:
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada;
- podatku od środków transportowych w 2 ratach: do 15 lutego i 15 września;
- opłaty targowej : w dniu dokonania sprzedaży.

Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lokalnych przez osoby prawne:
- I rata podatku od nieruchomości płatna do dnia 31.01 danego roku;
- II rata i kolejne do 15 każdego miesiąca;
- podatku leśnego do dnia 15 każdego miesiąca;
- podatku rolnego w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja,15 września i 15 listopada;
- podatku od środków transportowych w 2 ratach: do 15 lutego i 15 września;
- opłaty targowej : w dniu dokonania sprzedaży.

Wpłaty podatków
Podatki lokalne można wpłacać – nie ponosząc dodatkowych opłat we wszystkich punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Białobrzegach.
Wpłat podatków należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach nr: 53 9117 0000 0000 0576 2000 0010

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podatnikami podatku od nieruchomości są : osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- Budynek - to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Budowla - to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
- Działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej,

- Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza.

Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencję gruntów i budynków prowadzi Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji wyłącznie z urzędu lub na wniosek m.in. właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów, trwałych zarządców. Oznacza to, że podmiotem legitymowanym do wystąpienia z wnioskiem o zmianę danych w ewidencji nie jest organ podatkowy ( wójt, burmistrz, prezydent miasta ). To podatnik jest uprawniony, a także w pewnych sytuacjach zobowiązany do wszczęcia procedury zmiany danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, składają  do dnia 31.01 danego roku, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; odpowiednio skorygują deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - I rata do dnia 31.01 danego roku, II rata i kolejne do 15 każdego miesiąca .

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
- Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29.11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
- Uchwała Nr XLVI/337/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

PODATEK ROLNY
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

- Stawka podatku rolnego na 2014 r. dla gospodarstw rolnych (za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów użytków rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy), wynosi 100 zł od 1 ha przeliczeniowego.
- Stawka podatku rolnego na 2015 r. dla gospodarstw rolnych (za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów użytków rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy), wynosi 100 zł od 1 ha przeliczeniowego.
- Stawka podatku  dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha na 2014 r. wynosi 200 zł od 1ha fizycznego.
- Stawka podatku  dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha na 2015 r. wynosi  200 zł od 1ha fizycznego.
- Uchwała Nr XXXV/265/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29.11.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
- Uchwała Nr XLVI/339/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30.10.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

PODATEK LEŚNY
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach , wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
- Na 2014r. stawka podatku leśnego wynosi 37,631 zł za 1 ha fizyczny lasu, z zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dn. 21.10.2014
- Na 2015r. stawka podatku leśnego wynosi 41,547 zł za 1 ha fizyczny lasu zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dn. 20.10.2014

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego br. deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach (DT-1A) na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

- Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
- Uchwała Nr XXXV/266/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29.11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok


OPŁATA TARGOWA
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Zapłaty opłaty targowej dokonuje się u inkasenta, którym jest Pani Ewa Więckowska , zam. Sucha, ul. Białobrzeska 8, 26-800 Białobrzegi. Dzienne stawki tej opłaty określa uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XIII/66/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 28.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry