Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Wydział Inwestycji (I)

Naczelnik Wydziału: Przemysław Woźniak
tel. 48 386 30 24 | p.wozniak@bialobrzegi.pl

Do zadań Wydziału Inwestycji należy między innymi:

1. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem gminy, realizowanym poprzez inwestycje komunalne z zakresu:
1) dróg gminnych:
a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych,
b) opracowanie projektów planów finansowania budowy dróg gminnych oraz obiektów mostowych w ich ciągach,
c) pełnienie funkcji inwestora,
d) współpraca z zarządcami dróg innych kategorii w zakresie rozwoju sieci drogowej na terenie gminy,
2) oświetlenia dróg publicznych:
a) opracowanie projektów planów rozwoju oświetlenia z zarządcami dróg oraz OSD i Rejonem Energetycznym,
b) opracowanie projektów planów finansowania,
3) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:
a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
b) opracowanie projektów planów finansowania budowy sieci.

2. W zakresie inwestycji:
1) podejmowanie czynności związanych z planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji ujętych w uchwale budżetowej Gminy i nie zastrzeżonych do realizacji innym Wydziałom i jednostkom organizacyjnym Gminy (plany inwestycyjne, opinie i uzgodnienia, zlecenia i umowy),
2) nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami,
3) prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, finansowaniem i realizacją inwestycji (dokumentacja prawna i techniczna, protokoły odbioru, sprawozdania z realizacji, ewidencja inwestycji, nadzór inwestycyjny),
4) przygotowaniu materiałów przetargowych  na zadania realizowane w ramach inwestycji,
5) sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo - finansowej inwestycji gminnych,
6) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zadania określone w budżecie Gminy,
7) koordynacja realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
8) przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
9) przygotowywanie części merytorycznej sprawozdań i informacji z dofinansowania zadań              ze źródeł pozabudżetowych,
10) współpraca ze Skarbnikiem, wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących realizacji i finansowania inwestycji.

3. W zakresie gospodarki komunalnej:    
Nadzór nad realizacją zadań przez inne podmioty w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych, szczególnie w zakresie:
a) ogrzewania budynków mieszkalnych z kotłowni miejskiej,
b) wytwarzania ciepła z instalacji solarnych będących własnością gminy.

4. W zakresie rozwoju Gminy:
1) wdrażanie strategii rozwoju oraz powiązanych z nią planów finansowych i operacyjnych,
2) monitorowanie i aktualizowanie programów rozwoju Gminy i związanych z nią programów operacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
3) zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje infrastruktury komunalnej,
4) koordynowanie i merytoryczne przygotowanie wniosków o przyznanie środków zewnętrznych,
5) monitorowanie złożonych projektów i wniosków,
6) współpraca ze stowarzyszeniami i związkami międzygminnymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury komunalnej.

5. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
Obsługa przedsiębiorców w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

6. W zakresie transportu publicznego
1) wydawanie zezwoleń na publiczny przewóz osób w transporcie drogowym,
2) wydawanie zezwoleń na przewóz osób taksówkami.

7. W zakresie spraw alkoholowych :
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  granicach liczby punktów sprzedaży, ustalonej dla Gminy,
2) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) prowadzenie rejestru zezwoleń.

8. W zakresie funduszu sołeckiego:
1) kontrola merytoryczna wniosków sołectw,
2) przygotowywanie ewentualnych wniosków do Burmistrza w sprawie odrzucenia wniosków,
3) realizacja zadań wskazanych we wnioskach Sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Walczewski

Opcje strony

do góry