Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

IIiFS.271.9.2014 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 639 130,00 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego:

 1. kwota kredytu: 639.130 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć sto trzydzieści złotych),
 2. przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów z ING Bank Śląski SA, Banu Spółdzielczego Rzemiosła i Banku Spółdzielczego w Iłży)
 3. rodzaj kredytu: długoterminowy,
 4. termin uruchomienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.,
 5. okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.12.2022 r.,
 6. karencja w spłacie kapitału: 31.03.2015 r.,
 7. zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (weksel i deklaracja będą podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i kontrasygnowane przez Skarbnika),
 8. spłata kredytu (kapitału) w PLN w ratach kwartalnych przez okres 8 lat (32 raty); termin płatności pierwszej raty 31.03.2015 r., a ostatniej 31.12.2022r.

- 2015 r. - 4 raty po 6.250 zł,

- 2016 r. - 4 raty po 8.750 zł,

- 2017 r. - 4 raty po 8.750 zł,

- 2018 r. - 4 raty po 500 zł,

- 2019 r. - 4 raty po 7.000 zł,

- 2020 r. - 4  raty po 65.000 zł,

- 2021 r. – 3 raty po 51.600 zł, 1 rata – 51 550 zł,

- 2022 r. – 4 raty po 11 945 zł.  

 1. oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M z dnia podpisania umowy powiększoną o marżę Banku, przeliczane wg aktualnego kursu WIBOR 3M z częstotliwością co trzy miesiące,
 2. odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie, 
 3. w przypadku spłaty części lub całości kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty;
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji; nie będzie to powodować żadnych innych roszczeń Banku w stosunku do Zamawiającego;
 5. Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Bankowej zgodnej z przepisami Prawo Bankowe.
 6. wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane prowizje i opłaty:

- przygotowawcze,

- za sporządzanie aneksów, 

- za wcześniejszą spłatę kredytu,

- od niewykorzystanej kwoty kredytu,

- za prowadzenie rachunku kredytowego i pomocniczego. 

ł) Zamawiający zastrzega, że nie będzie wykonywał pracochłonnych analiz dla banku przed i po podpisaniu umowy, jeżeli Bank może pobrać dane niezbędne do przeprowadzenia tych analiz ze sprawozdań budżetowych lub finansowych Zamawiającego,

m) Zamawiający nie wyrazi zgody na zapoznanie się z Regulaminem Kredytowania obowiązującym u Oferenta przed złożeniem ofert i nie zaakceptuje go po podpisaniu umowy. Zostanie  podpisana umowa zawierającą postanowienia zawarte w SIWZ.

Metadane

Data publikacji : 10.10.2014
Data modyfikacji : 10.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gębska-Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gębska-Pawłowska WIIiFS
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gębska-Pawłowska

Opcje strony

do góry