Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

VII Sesja Rady Miasta i Gminy - 22.05.2015

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.)  zwołuję  VII sesję Rady  Miasta  i Gminy Białobrzegi.  
Sesja odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach,  Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.
3. Informacja o pracy Burmistrza za okres od ostatniej sesji i realizacji uchwał.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał Rady Miasta i Gminy w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi,
2) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
3) zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
4) przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania rodziny dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2015-2017,
5) ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
6) wprowadzenia regulaminu Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach,
7) utraty mocy zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi niebędącego imprezą masową.
8) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
9) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
10) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
12) ustalenia ryczałtowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
13) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
15) wyrażenia opinii o usytuowaniu na działce nowego budynku gospodarczego o max. pow. użytkowej 30 m2  dla właściciela zamieszkałego daleko od areału,
16) zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach,
17) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa,
18) ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta i Gminy Białobrzegi i Sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne:
8. Zamknięcie sesji.

 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
DOROTA GOŹDZIK
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF

Opcje strony

do góry